Thank you for taking part in this survey!

Cambridge University Press would love to hear from more educators like yourself about this topic. Please consider sharing the below link with your peers and colleagues and on your social media to ensure we can gather as much valuable insight as possible!

Please use this link to share the survey: https://research.shift-insight.co.uk/camb

¡Gracias por participar en esta encuesta! A Cambridge University Press le encantaría oír de más educadores como usted sobre este tema. Por favor, considere compartir el siguiente enlace con sus compañeros y colegas y en sus redes sociales para garantizar que podamos reunir la mayor cantidad de información valiosa posible.

Por favor, utilice este enlace para compartir la encuesta: https://research.shift-insight.co.uk/camb

Terima kasih telah ikut serta dalam survei ini! Cambridge University Press akan senang mendengar dari lebih banyak pendidik seperti Anda tentang topik ini. Pertimbangkan untuk membagikan tautan di bawah ini dengan rekan kerja dan kolega serta di media sosial Anda guna memastikan kami dapat mengumpulkan sebanyak mungkin wawasan berharga!

Gunakan tautan ini untuk membagikan survei: https://research.shift-insight.co.uk/camb

Bu ankete katıldığınız için teşekkür ederiz! Cambridge University Press, bu konu hakkında sizin gibi daha fazla eğitmenin görüşlerini almak istemektedir. Lütfen aşağıdaki bağlantıyı eşdüzeyleriniz ve meslektaşlarınızla ya da sosyal medya kanallarınızda paylaşarak mümkün olduğunca fazla değerli görüş toplamamıza yardımcı olun.

Anketi paylaşmak için lütfen bu bağlantıyı kullanın: https://research.shift-insight.co.uk/camb

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc khảo sát này! Nhà Xuất Bản Đại Học Cambridge rất muốn nghe ý kiến của nhiều nhà giáo dục như bạn về chủ đề này. Vui lòng xem xét việc chia sẻ liên kết dưới đây với những người cùng nhóm và đồng nghiệp của bạn và trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn để đảm bảo chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin hiểu biết có giá trị nhất có thể!

Vui lòng sử dụng liên kết này để chia sẻ cuộc khảo sát: https://research.shift-insight.co.uk/camb